Hakkımızda

Hızla gelişen dünyada eğitim teknolojileri ve becerileri kendilerini bu düzene adapte edebilmek için değişirler.  Temel dil becerilerinden okuma da çağın bu gereğine uygun olarak hızlı okuma becerisine dönüşmüştür.  Hızlı okuma bireye, bilgiye hızla ulaşma ve kullanma imkânı veren bir beceridir.  Çalışmamızda, hızlı okumayı tanıtmak, kavratmak ve öğretmek amacıyla hazırlanmış olan Hızlı Okuma ve Anlamı Eğitimidir.

Doğru bilginin, yerini kullanılabilir bilgiye bıraktığı ve kesinliğin artık hız ile yer değiştirdiği günümüzde bilgi, hayatı idame ettirmeye bağlı olarak yoğunlaşmış, büyümüş ve o oranda da mikro düzeye (disiplinlerle ) indirgenerek küçülmüştür.   Bireyin sağlıklı bir şekilde öğrenmesi ve öğrendiklerini kullanabilmesi beceri düzeyinde edinime bağlıdır. Bu da bilginin yerleşik alışkanlıklar hâlinde edinilmesine ve zihinde yapılandırılarak süreklilik arz etmesiyle gerçekleşebilir. Günümüz şartları, öğrenmeyi insanın zihinsel çabasına bırakmış, çağımızın öğretim anlayışı da bu çabayı bilginin zihinde yapılandırılarak yeni bilgilerin edinilmesine yardımcı olabilecek şekilde kazanılmasıyla eş görmüştür. Bilişim ve bildirişimin hayatın temeline yerleştiği bir dönemde tek yönlü düşünen ve uygulayan birey artık geçmişte kalmıştır. Çok yönlü düşünen, araştıran, sorgulayan, sorunlara çözümlerle yaklaşan, eski ile yeniyi birleştirebilen bireyler çağın gereğidir. Toplumların eğitim ve öğretim felsefeleri de bu bireye ulaşmak için yapılanmıştır. Đnsan bilgiyi duyu organları ile birinci elden, başkalarının deneyimleriyle ikinci elden veya her ikisi ile zengin yollarla edinebilir. Ancak öğretim faaliyeti ile edindiklerini beceri hâlinde edinmeli ve alışkanlığa dönüştürmelidir. Günlük alışkanlıkları ile bilgilere ulaşmalı ve kullanmalıdır. Alışkanlık ve beceriler çağın şartlarına bağlı olarak bilgiye hızla ulaşmayı ve kullanıp değerlendirme imkânını da bireye vermelidir. Bu nedenle insanın bilgiyi edinme ve anlamlandırma şekilleri etkin ve süratli olmalıdır. İnsanın bilgiye ulaşmada ve merakını gidermedeki en önemli araç, okumadır. Okuma da çağın şartlarına uyum sağlamış, bilgiye ulaşmada potansiyel bir araç olarak hızlı okuma ve hızlı anlama şeklinde bir beceri hâlini almıştır. Bireyin hızlı okuyup anlamlandırabildiği ve bütün yapıyı değerlendirebildiği bu beceri, zamanın etkili kullanılmasını, daha fazla ürüne daha kısa zamanda ulaşılmasını beceri haline getirmiştir. Hızlı okuma, zamandan ve zihinselfaaliyetlerden tasarruf sağladığından çağımızda da giderek önemi artmaktadır. Yapılandırıcı yaklaşım, insan beyninin daha etkin ve verimli çalışması üzerine kuruludur. Hızlı okuma da insan beyninin daha hızlı algılama ve anlamlandırması için okuma becerisini geliştirmeye dayalı bir beceridir.  Tüm bu hususlar yapılandırıcı eğitim yaklaşımında hızlı okuma ve zihinsel becerilerin gelişimini zorunlu kılmaktadır. Hızlı okumada bireyin dakikada okuduğu kelime sayısından çok, metni anlama süresi önemlidir. Burada “hız, bir metnin sonuna ulaşma süresini değil, bir metinden bilgileri alma süresini” anlatır. Hızlı okuma, giderek isteğe bağlı bir kişisel gelişim materyali olmaktan çıkmakta, öğretim konusu olmaktadır. “Okumada hız birçok insanın istediği bir beceridir. Gerçekten hızlı okuyabilirseniz kısa bir zamanda daha fazla kitap okuyabilirsiniz. Dakika başına okunan harf ve kelime sayısı ile okuma hızı belirlense de asıl olan bireyin okuma ve anlamadaki yeteneğidir. Eğitilen bazı okuyucular dakikada 10 000 kelimeye ulaşabilmektedir. Tabii bu ihtilaflı bir mevzudur. Ancak hızlı okumayı sağlamak için fert metnin geniş parçasını görebilmeli, bunun için çeşitli teknikleri bilmelidir” (JoshAtree)
 Hızlı okumaya başlamadan önce bazı teknikleri bilmeli ve bazı niteliklere sahip olunmalıdır. 
1) Hızlı okumak için istek,

2) Yeni bir bilgi için şans verme,
3) Motivasyon, disiplin ve kesintisiz pratik yapma. Bu üç yoldan hareket edilirse başarı meydana gelir.
İnsanın günlük yaşamında, temel dil becerilerini kazandıktan sonra en çok bilgi edindiği ve anlamlandırdığı dil becerisi okumadır. Okuma; yazılı metinlerin, sembollerin sesli hâle dönüştürülüp anlamlandırılmasıdır.